Chakra Bracelet XL

Chakra Bracelet XL

Regular price $ 25.00 Sale

  • Stretch bracelet 
  • howlite - amethyst - sodalite - green jade - aragonite - orange adventurine - mahogany obsidian